บัตรลงทะเบียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ที่ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2-3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ดาวน์โหลด
1ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2  ทุกสาขางานuttvc-s2-01
2ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3  ทุกสาขางานuttvc-s2-02

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
1การบัญชี   2/1  2/2  2/3จบ ปวช. การบัญชี ปกติuttvc-s2-03
 การบัญชี   2/4 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติuttvc-s2-04
2การตลาด  2/1จบ ปวช. การตลาด / การขายปกติuttvc-s2-05
 การตลาด  2/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติuttvc-s2-06
 การตลาด  2/2  Premuinจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคีuttvc-s2-07
 การตลาด  2/2  Premuinจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีuttvc-s2-08
 การตลาด  2/3  ToPจบ ปวช. การตลาด / การขายทวิภาคีuttvc-s2-09
 การตลาด  2/3  ToPจบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีuttvc-s2-10
3ธุรกิจดิจิทัล  2/1   จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจปกติuttvc-s2-11
 ธุรกิจดิจิทัล  2/2จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติuttvc-s2-12
4ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีกทวิภาคีuttvc-s2-13
 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคีuttvc-s2-14
5การจัดการสำนักงานจบ ปวช. การจัดการสำนักงานปกติuttvc-s2-15
 การจัดการสำนักงาน  จบ ปวช. การเลขานุการ 
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติuttvc-s2-16

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประเภทวิชา ศิลปกรรม

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
6ดิจิทัลกราฟิกจบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิก
จบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติuttvc-s2-017

ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประเภทวิชา คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ที่สาขางาน/ระดับ ปวส.สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขาระบบดาวน์โหลด
7แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/1จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นปกติuttvc-s2-18
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/1จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ปกติuttvc-s2-19
 แพทเทิร์นเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  2/2จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่นทวิภาคี uttvc-s2-20
8อาหารและโภชนาการ  2/1จบ ปวช. อาหาร
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ปกติuttvc-s2-21
 อาหารและโภชนาการ  2/2จบ ปวช. อาหารทวิภาคี uttvc-s2-22
9การดูแลผู้สูงอายุ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี uttvc-s2-23
10การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม  จบ ปวช. การโรงแรม
จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6
ทวิภาคี uttvc-s2-24
11การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว)จบ ปวช. การท่องเที่ยวทวิภาคี uttvc-s2-25
 การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6ทวิภาคี uttvc-s2-26