วันที่ 9-11 เมษายน 2565 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ สอศ. ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนสถานศึกษาช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใต้โครงการพัฒนาลูกเสือช่อสะอาดต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาภาคเหนือ ณ โรงแรมอารยา อำเมือง จังหวัดอุตรดิต