วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสยาม โต๊ะทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยหมวดวิชาคณิตศาสตร์ แผนกวิชาสามัญ ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์