วันที่ 10-11 กันยายน 2565 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมกับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ ณ งเรียนตำรวจตะเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง 1 และ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบุญธรรม บุญพริ้ง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์