ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษา ระบบโควตา (ภายนอก)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียน เข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก ระบบโควตา (ภายนอก) ประจำปีการศึกษา 2566 Downloads เอกสารเกี่ยวกับโควตาทั้งหมด

Downloads เอกสาร

1.Downloads เอกสารเกี่ยวกับโควตาทั้งหมดDownloads
2.กรอกข้อมูลนักเรียน ที่แจ้งความประสงค์สมัครเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก (โควตาภายนอก) สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 / ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 /ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 (google.com)Downloads