วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ประธานกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประชุมคณะกรรมการการประเมินฯ และคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประเมินฯ องค์การนักวิชาชีพฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์