ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์เรื่อง ผลการรับนักเรียนเข้าเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) รอบสอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2566