งานอาคารสถานที่

นายสุพจน์ ใจน้อย

หัวหน้างานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายธานี สังข์เอี้ยว

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายวัชรชัย   ขำพงศ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายวัชรวุฒิ   เรือนคำ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายปกรณ์ แสงซื่อ

เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวดารารัตน์ นาพรมมา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายธนาวิทย์  ปัสติ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายธวัชร์ ม่วงวงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวสุกัญญา คำบุญมา

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายสิทธิโชค  ชูศรีทอง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพรพรรณ  พ่วงพูน

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายสุรชนัย   สอนอิน

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายกฤษฎา  คงเกตุ

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่

[email protected]
08 8888 8888

นายอั่น อิ่มเอิบ

นักการภารโรง

[email protected]
08 8888 8888

นายภูมิเรศ เทพกฤษณ์

นักการภารโรง

[email protected]
08 8888 8888

นายธานี หล่ำสุข

นักการภารโรง

[email protected]
08 8888 8888

นางพาณิช เทพกฤษณ์ 

นักการภารโรง

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
  2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ การใช้และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงานการรักษาสภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
  4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัย อัคคีภัย และภัยอื่น ๆ
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
  6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
  7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
  8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  9. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย