งานประชาสัมพันธ์

นางสาววรินทร์พร   จิโรชกมลวัฒน์

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอาริสา   สุปน

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นายสุรศักดิ์  บุญประเสริฐ

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกัญญาภัทร  มนะสิริกุล

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวดารารัตน์ นาพรมมา

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกมลพรรณ คำมี

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นายธวัชร์  ม่วงวงษ์

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวบัณฑิตา สิงห์ช่างชัย

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นายสุรชนัย  สอนอิน

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวดุษฎี     อินดวง

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นายกฤษฎา      คงเกตุ

ผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวนภัสกานต์ เทศบ้านเกาะ

เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลทั่วไป
  2. รับผิดชอบศูนย์การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอก สถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
  3. เป็นศูนย์ข้อมูล และบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชน และประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์
  4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานที่ได้รับมอบหมาย
  6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย