วันที่ 22 ธันวาคม 2563 ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่น และสมาชิกเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Thumbnail Image Table
uttvc01
uttvc02
uttvc03
uttvc04
uttvc05
uttvc06
uttvc07
uttvc08
uttvc09
uttvc10
uttvc11
uttvc12
uttvc13
uttvc14
uttvc15
uttvc16
uttvc17
uttvc18
uttvc19
uttvc20
uttvc21
uttvc22
uttvc23
uttvc24
uttvc025
uttvc026
uttvc027
uttvc028
uttvc029
uttvc030
uttvc031
uttvc032
uttvc033
uttvc034
uttvc035
uttvc036
Pages:     1 2 3 4 5