กิจกรรมวิทยาลัย

  วันที่  24  กุมภาพันธ์  2564
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานจัดทำโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อและเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนณ อาคารอินทริล ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประชุมการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเจษฏาบดินทร์ วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
  วันที่  17  กุมภาพันธ์  2564
นายสยาม โต๊ะทอง
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและอาสาจราจร  ณ  อาคารอินทนิลชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2564 
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู ครูพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน   และการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ณ ห้องร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 28 ธันวาคม 2563  
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ
เรืออากาศโทสมพร  ปานดำ  
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามกิจกรรมตามเเนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบรรยายพิเศษทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องร่มราชพฤกษ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 25 ธันวาคม 2563  
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู  ครูพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมแถลงข่าวโครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ  คิดเป็น  ทำเป็น  บริหารเป็น (จำหน่ายเค้กและคุกกี้ปีใหม่  พ.ศ.  2564)  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ  ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่น  และสมาชิกเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 
ดร.สิริลักษณ์ ศรีธงธง 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 7 ธันวาคม 2563  
นายสยาม โต๊ะทอง 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการเข้าค่ายพักแรมและทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
  รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม