คำชี้แจง
โปรดอ่านคำชี้แจงก่อนที่จะโหลดบัตรลงทะเบียน เพื่อป้องกันการโหลดบัตรผิด
1. ชำระเงินค่าลงทะเบียนที่ "ธนาคารกรุงไทย" เท่านั้น ชำระเงินได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
2. นักเรียนระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2-3 ให้โหลดบัตรลงทะเบียนตามหัวข้อ ระดับชั้น/ปี ที่ตนเองกำลังศึกษาอยู่
3. นักศึกษาระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขางาน ขอความกรุณาตรวจสอบ รายละเอียดดังต่อไปนี้
  3.1 สาขางานที่ตนเองศึกษาอยู่ สาขางานอะไร
  3.2 สาขางานที่ตนเองจบมาก่อนเข้าเรียน ระดับ ปวส. จบสาขาอะไร จบสาขาเดียวกับที่เรียนในระดับ ปวส. หรือ จบ ม.6/ต่างสาขา เพื่อจะได้เลือกหัวข้อบัตรลงทะเบียนได้ ถูกต้อง
4. เมื่อ Download บัตรลงทะบียนแล้ว ก่อนไปชำระเงินที่ธนาคาร ขอความกรุณาเขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ/ทุกส่วน ในบัตรลงทะเบียน
5. เตรียมเงินค่าธรรมเนียนการใช้บริการธนาคาร จำนวน 10 บาท ให้พร้อมเมื่อไปชำระเงินกับธนาคารที่ให้บริการ
6. มีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการเงิน 055 411 221 ต่อ 118 งานทะเบียน 089 703 5902 ขอสาย งานทะเบียน

 ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2-3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563 File Download
1 ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2  ทุกสาขางาน Download 
2 ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3  ทุกสาขางาน Download
     
 ระดับ ปวส. ชั้นปีที่ 2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2563  
นักศึกษาระดับ ปวส. 2 ที่ จบปวช. สาขาพณิชยกรรม  ได้แก่สาขางานดังต่อไปนี้  
1. การบัญชี /  2. การตลาด / 3. การเลขานุการ  / 4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / 5. ธุรกิจค้าปลีก  
ที่ สาขาวิชา File Download
1 การบัญชี 2/1 2/2 2/3  (จบปวช. การบัญชี) Download 
  การบัญชี   2/4  2/5 (จบปวช. การบัญชี / ปวช.ต่างสาขา / ม.6) Download 
2 การตลาด  2/1 (จบปวช. สาขาพณิชยกรรม)  ระบบปกติ Download
  การตลาด  2/1 (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)  ระบบปกติ Download 
  การตลาด  2/2 (จบปวช. สาขาพณิชยกรรม)  ระบบทวิภาคี Download 
  การตลาด  2/2 (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)  ระบบปกติ Download
  การตลาด  2/3 (จบปวช. สาขาพณิชยกรรม)  ระบบทวิภาคี Download
  การตลาด  2/3 (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)   ระบบทวิภาคี   Download
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2/1 2/2   (จบปวช. สาขาพณิชยกรรม) Download
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2/2   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6) Download
4 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป   (จบปวช. สาขาพณิชยกรรม) Download
  ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป    (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6) Download
5 การจัดการทั่วไป   (จบปวช. สาขาพณิชยกรรม) Download
  การจัดการทั่วไป   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6) Download
6 การจัดการสำนักงาน   (จบปวช. สาขาพณิชยกรรม) Download
  การจัดการสำนักงาน   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6) Download
     
นักศึกษาระดับ ปวส. 2 ที่ จบปวช. สาขาศิลปกรรม  ได้แก่สาขางานดังต่อไปนี้  
1. การออแบบ /  2. วิจิตรศิลป์ / 3. คอมพิวเตอร์กราฟิก    
7 คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต   (จบปวช. สาขาศิลปกรรม) Download
  คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6) Download
8 เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ  (จบปวช. ธุรกิจแฟชั่น) ระบบปกติ    Download
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6) ระบบปกติ    Download
9 เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม (จบปวช. ธุรกิจแฟชั่น) ระบบทวิภาคี  Download
10 อาหารและโภชนาการ  2/1  (จบปวช. อาหาร) ต่างสาขา/ ม.6) ระบบปกติ Download
  อาหารและโภชนาการ 2/2 (จบปวช. อาหาร) ระบบทวิภาคี Download
11 การดูแลผู้สูงอายุ  (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6)  ระบบทวิภาคี   Download
12 การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม   (จบปวช. การโรงแรม) Download
  การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6) Download
13 การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว) Download
  การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6) Download