ปรัชญาสถานศึกษา

                        

                           “คุณธรรมนำทาง    เสริมสร้างปัญญา    พัฒนาวิชาชีพ”


คุณธรรมนำทาง  :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มุ่งเน้นการผลิตนักเรียน  นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะ ที่แสดงออกถึงความดี  8 ประการ  คือ ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  มีวินัย  สุภาพ  สะอาด  สามัคคี มีน้ำใจ

เสริมสร้างปัญญา :  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ต่าง ๆ ให้นักเรียน นักศึกษาเกิดความรอบรู้สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้

พัฒนาวิชาชีพ    :  กระบวนการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้  ทักษะ  และ จรรยาบรรณวิชาชีพ  ไปใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข

วิสัยทัศน์ (Vision)

                       วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  มีวิสัยทัศน์  ดังนี้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  พัฒนาวิชาชีพสู่สากล  ผลิตกำลังคน  มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)
      1.จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545) 
และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551

      2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพโดยมีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
      3.การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน และสังคม  ในศตวรรษที่ 21
      4.ประสานสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายสถานประกอบการ เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพสืบสานวัฒนธรรมประเพณี  และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      5.จัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย  (Goals)

      1.จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545)
และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551

      2.นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรมตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
มีความสามารถในการจัดการและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล  มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
      3.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชนและท้องถิ่น  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
      4.พัฒนาจำนวนผลงานโครงงานทางวิชาชีพ  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานวิจัย  การนำไปใช้ประโยชน์  การเผยแพร่  ทุกสาขาวิชา
      5.บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทุกสาขาวิชา
      6.พัฒนาสถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้  พร้อมด้วยโครงสร้าง  และวัสดุอุปกรณ์  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งทางวิชาการ  และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
      7.ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้ที่มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณ  แห่งวิชาชีพครู  มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  พัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนจนได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติ
      8. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้  ฝึกทักษะเพื่อการประกอบอาชีพและขยายโอกาส ทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน

 

คุณธรรมอัตลักษณ์

          “วินัยดี  มีมารยาท”

 

อัตลักษณ์

          “คุณธรรมนำวิชาชีพ”

 

เอกลักษณ์

          “วิชาชีพเด่น  เน้นคุณธรรม”

แบรนด์
           “พิกุลแก้ว”