ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์


" คุณธรรมนำทาง เสริมสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพ "

คุณธรรมนำทาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มุ่งเน้นการผลิตนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความดี
8 ประการ คือ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัึึคคี มีน้ำใจ

เสริมสร้างปัญญา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ให้นักเรียน นักศึกษา
เกิดความรอบรู้ นำไปประพฤติปฏิบัติได้

พัฒนาอาชีพ กระบวนการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ ทักษะ
และจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข


วิสัยทัศน์์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มีวิสัยทัศน์ ดังนี้
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ
มีคุณธรรมนำความรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อย่างเหมาะสม สู่ประชาคมอาเซียนภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ
1.จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545) และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551
2.พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3.การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียน และสังคมในศตวรรษที่ 21
4.ประสานสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายสถานประกอบการ เพื่อพัฒนางานวิชาการและวิชาชีพ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและนำภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาใช้ในการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.จัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


เป้าหมาย
1.จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม 2545) และพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 2551
2.นักเรียน นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีความสามารถในการจัดการและการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบและมีเหตุผล มีความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
3.พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.พัฒนาจำนวนผลงานโครงงานทางวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานวิจัยการนำไปใช้ประโยชน์
การเผยแพร่ ทุกสาขาวิชา
5.บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง ทุกสาขาวิชา
6.พัฒนาสถานศึกษาเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเรียนรู้ พร้อมด้วยโครงสร้างและวัสดุอุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งทาง
วิชาการและสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
7.ส่งเสริมสนับสนุนครูให้ถึงพร้อมซึ่งการเป็นผู้ที่มีความรู้ คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครู มีคุณวุฒิและความสามารถในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนจนได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติ
8.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ
และขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับชุมชนและสังคมทุกภาคส่วน

คุณธรรมอัตลักษณ์

“วินัยดี มีมารยาท”

อัตลักษณ์
“คุณธรรมนำวิชาชีพ”

เอกลักษณ์
“วิชาชีพเด่น เน้นคุณธรรม”

แบรนด์
“พิกุลแก้ว”

logo11