โครงสร้างผู้บริหาร 

       
   

ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย 
ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

   
         
นางสาวสิริลักษณ์    ศรีธิธง
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 นางสาวศศิรินทร์    มหาวงศนันท์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

   นายสยาม โต๊ะทอง
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
นายสุนิด บุญธรรม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ