โครงสร้างผู้บริหาร 

       
     นายไพฑูรย์     ตัณทานนท์
ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
   
         
 นายศิริชัย    นาระกันทา
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
  นายกฤติภณ    เผดิมดี
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   นางสาวสิริลักษณ์    ศรีธิธง
รองผู้อำนวยการ

ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 นางสาวศศิรินทร์    มหาวงศนันท์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ