สาขาวิชาการโรงแรม

     
  นางสาวจิตรานุช รักสัจจา
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการโรงแรม
 
     
นายฤทธิพงษ์ แพ่งแสง
พนักงานราชการครู สาขาวิชาการโรงแรม