สาขาวิชาการท่องเที่ยว

   
   นางสาวจิตรานุช รักสัจจา
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 
     
  นางสาวศรัญญา หงษ์แพง
ครูประจำ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
    นางสาวกมลพรรณ คำมี
พนักงานราชการครู สาขาวิชาการท่องเที่ยว