สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ดาวน์โหลดรายละเอียด.....คลิก

   

     
  นางลำดวน พลอยศรีไพร
หัวหน้าแผนก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
 
     
นางศุภภามาศ สีผ่องใส
ครูประจำ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์
ครูประจำ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางสาวขนิษฐา อุทัศน์
ครูประจำ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
     
นางจุรีรัตน์ ชูโลก
ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นางวิภาพร หล้ากันใจ
พนักงานราชการครู
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
นายจักรพันธ์ จันทร์เขียว
พนักงานราชการครู
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ