ฝ่ายบริหารทรัพยากร

       
    นางสาวสิริลักษณ์    ศรีธิธง 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   
 
นางสุธัญญา  พวงลัดดาวัลย์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 นางสุภาวกุล ภักดีศรี
หัวหน้างานบุคลากร 
  นางอรัญญา วรสา 
หัวหน้างานการเงิน 
 นางเบญจพร  อ่ำแจ้ง
หัวหน้างานการบัญชี 
     
นายปกรณ์ แสงซื่อ
หัวหน้างานพัสดุ 
 นายสุพจน์   ใจน้อย
หัวหน้างานอาคารสถานที่
  นายวัชรชัย ขำพงศ์ 
หัวหน้างานทะเบียน 
นายเพิ่มพูน มาก่อกูล  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์