ฝ่ายบริหารทรัพยากร

       
      นายศิริชัย    นาระกันทา 
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
   
     
นางสุธัญญา  พวงลัดดาวัลย์
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
 นางสุภาวกุล ภักดีศรี
หัวหน้างานบุคลากร 
   นางสาวพิมลวรรณ  ทาเชื้อ
หัวหน้างานการเงิน 
 นางเบญจพร  อ่ำแจ้ง
หัวหน้างานการบัญชี 
         
 นายสมเกียรติ มั่นดี
หัวหน้างานพัสดุ 
 นายสุพจน์   ใจน้อย
หัวหน้างานอาคารสถานที่
   นางมาลัยวัลย์  วงศ์ใหญ่
หัวหน้างานทะเบียน 
 นางสาวจุฬารัตน์ ภักดิ์ศรีแพง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์