งานอาคารสถานที่

         
     นายสุพจน์   ใจน้อย
หัวหน้างานอาคารสถานที่
   
       
 นายวัชรชัย  ขำพงศ์
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นายปกรณ์ แสงซื่อ
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
   นางเจริญศรี ด้วงรักษา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 นางสุธัญญา  พวงลัดดาวัลย์ 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
       

 

 นายปฏิพัทธิ์ เวียงยา
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
นายวสันต์ เมฆฉาย
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
  นางสาวผกามาศ มากโม 
เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
 

 
หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ประสานงานและวางแผนในการใช้พื้นที่ของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสถานศึกษา
2. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ
การใช้ และการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนาอาคารสถานที่ การอนุรักษ์พลังงาน
การรักษา สภาพแวดล้อมและระบบสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
4. จัดเวรยามดูแลอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้ปลอดภัยจากโจรภัยอัคคีภัยและภัยอื่น ๆ
5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
6. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
7. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
8. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้น
9. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
10. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย