งานประชาสัมพันธ์

       
    นายเพิ่มพูน มาก่อกูล  
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
   
 
นายสุพจน์   ใจน้อย
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
นายวสันต์ เมฆฉาย
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
  นางสาวกัลย์ณิศา  เทพพา
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

นางนภัสกานต์ ชุมเชิง
เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์

         
         

 

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. รวบรวมและเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษารวมทั้งข่าวสารอื่น ๆ 
ให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไป

2. รับผิดชอบศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
เช่น ศูนย์ควบคุมเสียงตามสาย ศูนย์วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ภายในภายนอกสถานีวิทยุ และการสื่อสารด้วยระบบ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

3. เป็นศูนย์ข้อมูลและบริการข่าวสารของราชการ ประสานงานกับชุมชน ท้องถิ่น ส่วนราชการ สถานศึกษาอื่น ๆ สื่อมวลชนและประชาชน เพื่อการประชาสัมพันธ์

4. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 

5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้น

6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย