ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

       
     นายสุนิด บุญธรรม
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
   
   
นางผกามาศ  พุกอินทร์
หัวหน้างาน
วางแผนและงบประมาณ
นายชินกฤต  ประสารยา
หัวหน้างาน
ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  นางอรพิน เกตุจันทร์
หัวหน้างาน

วิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
นางชูเกษม ถิรพงศ์พันธ์ 
หัวหน้างาน

ประกันคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
         
นางนันทนา  พุ่มอรัญ
หัวหน้างาน
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
เพื่อการศึกษา
นางรุ่งทิพย์ ปินตา
หัวหน้างาน
ความร่วมมือ
  นางจิราวรรณ  ขันโท
หัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผล  การค้า 
และประกอบธุรกิจ