งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

         
      นายชินกฤต ประสารยา
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
   
       
 นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
  นายปกรณ์ แสงซื่อ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
 นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  นางสาวปริศนา เหล่าเนตร
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
  นายเนติพงศ์ สัจจา
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษา ประมวลผล จัดเก็บรักษา จัดทำ และบริการข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยว กับนักเรียน นักศึกษา
สถานประกอบการ ตลาดแรงงาน บุคลากร งบประมาณ ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ แผนการเรียน และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยประสานงานกับแผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. รวบรวมและเผยแพร่ สารสนเทศต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบอาชีพ
3. พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลของสถานศึกษา ให้สามารถเชื่อมโยงกับสถานศึกษาอื่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูล จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
4. กำกับ ควบคุม ดูแลระบบให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
5. ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย