งานความร่วมมือ

     
    นางรุ่งทิพย์ ปินตา
หัวหน้างานความร่วมมือ
 
     
 นายเพิ่มพูน มาก่อกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
   นางสาวรัตนา จันมา
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
     
 นางสาววศินี สิริคุณาลัย
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
 นายธวัชร์ ม่วงวงษ์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ
 นางสาวเสาวพัตร สอดจันทร์
เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ประสานความร่วมมือและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา
2. ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและความช่วยเหลือจากภายนอกในการร่วมลงทุนเพื่อการศึกษา
3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้น
5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย