งานวิจัย  พัฒนา  นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

     
   นางอรพิน เกตุจันทร์
หัวหน้างานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 
     

 นางสาวรัตนา จันมา
 เจ้าหน้าที่งานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

 นางสาวศรัญญา หงษ์แพง
ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย
พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
 นางสาวปริศนา เหล่าเนตร
เจ้าหน้าที่งานวิจัย 
พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ
เพื่อประโยชน์ในการจัดการการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น
2. วิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนการใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรม      และการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
3. รวบรวมและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร
และการพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งผลงานทางวิชาการ ของครู และบุคลากรทางการศึกษา
4. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
5. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้น
6. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
7. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย