งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

     
  นางชูเกษม ถิรพงศ์พันธ์  
หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
 
     
นายกัมปนาท คำอินบุตร
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
  นางสาวเสาวพัตร สอดจันทร์
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
จุดหมาย และหลักเกณฑ์ ของการประกันคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา
2.วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อนำไปสู่ การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
3.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ แผนกวิชา และงานต่าง ๆ ในสถานศึกษารวมทั้ง
สถานประกอบการบุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4.ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษา
5.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
6.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงาน
ตามลำดับขั้น
7.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย