งานส่งเสริมผลิตผล การค้า และประกอบธุรกิจ

         
     นางจิราวรรณ ขันโท
หัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ
   
       
 นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้างาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ
 นางผกามาศ พุกอินทร์
เจ้าหน้าที่งาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ
  นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม 
เจ้าหน้าที่งาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ
นางสาวสุกัญญา คำบุญมา
เจ้าหน้าที่งาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ
   
นางสาวมาลี กล้วยตระกูล 
เจ้าหน้าที่งาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้า
และประกอบธุรกิจ
นางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลัย
เจ้าหน้าที่งาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ
  นางสาวเสาวพัตร สอดจันทร์
เจ้าหน้าที่งาน
ส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกิจ
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินงานส่งเสริมผลิตผล จัดทำแผนธุรกิจ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ   และเอกชน ส่งเสริมการทำธุรกิจขนาดย่อมการประกอบอาชีพอิสระเพื่อสร้างรายได้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอน
2. วางแผน ดำเนินงาน ประสานสัมพันธ์ ร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อรับงานการค้า รับจัดทำ รับบริการ รับจ้าง ผลิตเพื่อจำหน่าย การหารายได้ระหว่างเรียนการประกอบธุรกิจและกิจกรรมสหกรณ์
3. ตรวจสอบผลิตผลทุกประเภทของสถานศึกษาให้ตรงกับโครงการฝึก จัดทำทะเบียนผลิตผล และจำหน่ายผลิตผล
4. กำกับ ติดตาม และจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของงานผลิตผล และการค้าธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นปัจจุบันและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกเดือน
5. รวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ รายรับ-รายจ่ายในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา ปรับปรุงแก้ไขพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา
6. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย