งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

     
   นางนันทนา พุ่มอรัญ
หัวหน้า
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
 
     
 นายแสวง บุปะเท
ผู้ช่วยหัวหน้า
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
 นางจิราวรรณ ขันโท
เจ้าหน้าที่
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
 นางสาวธนัชชา     ยมนา  
เจ้าหน้าที่
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
     
นายจักรพันธ์ จันทร์เขียว 
เจ้าหน้าที่
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
นางสาวมาลี กล้วยตระกูล
เจ้าหน้าที่
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
นายฤทธิพงษ์ แพ่งแสง
เจ้าหน้าที่
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
     
นางสาวเสาวพัตร สอดจันทร์
เจ้าหน้าที่
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา 
นางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลัย
เจ้าหน้าที่
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
นายอดิเรก เพ็งคง
เจ้าหน้าที่
งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.มีหน้าที่และความรับผิดชอบจัดการศูนย์บ่มเพาะ ประสานงานสร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่าง ๆ
2.ดูแลและรับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ของศูนย์บ่มเพาะ
3.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้เข้ารับการบ่มเพาะ 
4.สรรหา พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพเข้ารับการบ่มเพาะ
5.สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน 
6.พร้อมปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย