ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

     
  นายสยาม โต๊ะทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
 
     
  นายภัทรพล โพธิหิรัญ
หัวหน้างาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 นางสาวขนิษฐา อุทัศน์
หัวหน้างาน
สวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  นางสาวธนัชชา  ยมนา
หัวหน้างาน
ครูที่ปรึกษา
นายวัชรวุฒิ เรือนคำ 
หัวหน้างาน
ปกครอง
 นางณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์
หัวหน้างาน
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
หัวหน้างาน
แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน