ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา

     
  นายสยาม โต๊ะทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
 
     
  นายภัทรพล โพธิหิรัญ
หัวหน้างาน
กิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
    นางสาวธนัชชา  ยมนา
หัวหน้างาน
ครูที่ปรึกษา
นายวัชรวุฒิ เรือนคำ 
หัวหน้างาน
ปกครอง
 นางณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์
หัวหน้างาน
โครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
หัวหน้างาน
แนะแนวอาชีพและการจัดหางาน