งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา

         
     นายภัทรพล โพธิหิรัญ
หัวหน้างานกิจกรรมนักเรีย
นักศึกษา
   
   
นายวัชรวุฒิ เรือนคำ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
 ร.อ. นพดล อุทัยทวีป
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรีย
นักศึกษา
 นายแสวง บุปะเท
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 
(งานลูกเสือวิสามัญ)
นายวัชรชัย ขำพงศ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นางจิราวรรณ ขันโท
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นางสาวธนัชชา  ยมนา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นางสาวศรัญญา หงษ์แพง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา 
นายปกรณ์ แสงซื่อ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นางสาวสุนิสา สุยะสัก
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายธานี สังข์เอี้ยว
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นางปาวิน จังต่อตระกูล 
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
 นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
 นางสาวมาลี กล้วยตระกูล
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
นางสาวกมลพรรณ คำมี
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน
นักศึกษา
 นายวสันต์ เมฆฉาย
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
(งานนักศึกษาวิชาทหาร)
นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
นายอดิเรก เพ็งคง
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรีย
นักศึกษา 
นางสาวกัลย์ณิศา เทพพา
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
 นางสาวรสสุคนธ์ ทองพูล
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา (งาน อวท.)
นายณัฐพล เอี่ยมสกุลนิล
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา  (งาน อวท.)

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกิจกรรมชมรมต่าง ๆ ขึ้นภายในสถานศึกษา

2.ดำเนินการจัดตั้งและควบคุมดูแลองค์การวิชาชีพต่างๆขึ้นในสถานศึกษาเช่นองค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี(อกท.)องค์การช่างเทคนิคในอนาคตแห่งประเทศไทย(อ.ช.ท.)

องค์การนักคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย(อคท.)องค์การนักธุรกิจในอนาคตประเทศไทย(อธท.)

องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย (อศท.)หรือองค์การที่เรียกชื่ออย่างอื่นในลักษณะเดียวกัน

3.จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สถานศึกษา สังคม ชุมชน และกิจกรรมต่าง ๆ

ในวันสำคัญของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

4.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพของนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายคุณธรรมพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งโครงการพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์

5.ควบคุมดูแลกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวิสามัญและนักศึกษาวิชาทหาร

6.ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและศิลปวัฒนธรรมในสถานศึกษา

7.ควบคุมและดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

8.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

9.สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมินเสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

10.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

11.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย