งานครูที่ปรึกษา

         
    นางสาวธนัชชา ยมนา
หัวหน้างานครูที่ปรึกษา
   
       
 นางสาวจงรักษ์ เทียนขำ
ผู้ช่วยหัวหน้างานครูที่ปรึกษา
 นางสาวศรัญญา หงษ์แพง
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
   นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นายณัฐพล เอี่ยมสกุลนิล 
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
 
นางสาวมลฤดี สุธรรมรักขติ
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลัย
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
  นางสาวรสสุคนธ์ ทองพูล
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
นางสาวสุกัญญา ขำทับทิม
เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. เสนอแต่งตั้งครูที่ปรึกษา

2. ควบคุมดูแล ส่งเสริม การจัดทำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลประวัติ ข้อมูลการเรียน และพฤติกรรมของนักเรียนนักศึกษา

3. ส่งเสริม ประสานงานครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำนักเรียนนักศึกษาเกี่ยวกับการเข้าร่วม กิจกรรมต่าง ๆ

4. ส่งเสริม ประสานงาน ครูที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดรายวิชาในการลงทะเบียนเรียนให้ความเห็นชอบแก่นักเรียน นักศึกษาในการลงทะเบียนรายวิชา การลงทะเบียน เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ การขอเปลี่ยน ขอเพิ่ม และขอถอนรายวิชา การขอพักการเรียน การโอนย้าย การลาออก การขอผ่อนผันหรือยกเว้นการชำระเงินค่าลงทะเบียนรายวิชา ติดตาม แนะนำ ให้คำปรึกษาเกี่ยวการเรียน การคำนวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยแก่นักเรียนนักศึกษา

5. ประสานกับครู แผนกวิชา และงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาต่างๆ

ของนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการอบรมในสถานศึกษา

6. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา สรุปผลการประเมินและนำผลการประเมิน เสนอฝ่ายบริหารและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

7. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

8. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย