งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน

         
      นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
   
       
  นางสาวมาลี กล้วยตระกูล
ผู้ช่วยหัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
  นายกัมปนาท คำอินบุตร
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
    นายปฏิพัทธิ์ เวียงยา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 นางสาวมนัสนันท์ ดีปัญญา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
         
  นางสาวทิพวรรณ สุขแก้ว
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
   นางสาวสุกัญญา เหล่าเสนา 
เจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความประพฤติ ระเบียบวินัยและข้อบังคับ

2.จัดทำคู่มือนักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

3.ดำเนินการงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาและจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพ

4.บริการให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และจัดหางานแก่นักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรม

5 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน สถานประกอบการ เพื่อจัดหางานให้แก่

นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม

6.สร้างระบบเครือข่ายการแนะแนวอาชีพร่วมกับหน่วยงานภายนอก

ทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน

7.ดำเนินการแนะแนวอาชีพพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ

8.จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลนักเรียนนักศึกษาและผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการศึกษา โดยติดตามการมีงานทำ การศึกษาต่อและการประกอบอาชีพและการจัดทำรายงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและภายนอกสถานศึกษา

10.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

11.ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย