งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

     
    นางสาวขนิษฐา อุทัศน์ 
หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 
     
 นางสาวสุนิสา สุยะสัก 
ผู้ช่วยหัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
  นายฤทธิพงษ์ แพ่งแสง
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวสุกัญญา คำบุญมา
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวมนัสนันท์ ดีปัญญา
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
นางสาวปนัดดา ใจทหาร
เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1.จัดและควบคุมดูแลสวัสดิการและการให้บริการด้านต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา เช่น ร้านอาหาร น้ำดื่ม การทำบัตรประกันสุขภาพ การทำประกัน อุบัติเหตุ การทำใบอนุญาตขับขี่
2.การขอใช้สิทธิลดค่าโดยสารและยานพาหนะต่าง ๆ การตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจหาสารเสพติด ของนักเรียนนักศึกษา
3.จัดหาเครื่องมือและเวชภัณฑ์ เพื่อปฐมพยาบาลและการให้บริการสุขภาพแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4.ดำเนินการเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล การบริการทางสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบุคลากรของสถานศึกษา
5.ให้คำปรึกษาและทำหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งเสพติดและโรคภัยร้ายแรงต่าง ๆ ทั้งการป้องกันและรักษา
6.จัดการตรวจติดตามและควบคุมดูแลการเข้าพักทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
7.จัดโรงอาหาร วางแผน จัดระบบและควบคุมดูแลการประกอบอาหารและการให้การบริการแก่นักเรียนนักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้ถูกต้อง ตามหลักโภชนาการที่ดี
8.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
9.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดัรับมอบหมาย