งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน

     
   นางณัชนันท์ ศักดิ์พงศ์สิงห์ 
หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 
     
 นายจักรพันธ์ จันทร์เขียว
ผู้ช่วยหัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 นางสาวขนิษฐา อุทัศน์
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริหารชุมชน
 นายฤทธิพงษ์ แพ่งแสง
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริหารชุมชน
     
นางสาวสุกัญญา คำบุญมา
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาวทิพวรรณ สุขแก้ว
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
นางสาววิภาพร มะตัน
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
     
  นางสาวสุกัญญา ขำทับทิม
เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนปฏิบัติการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนด ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี

2. ดำเนินการโครงการตามพระราชดำริ เช่น โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโครงการตามแนวพระราชดำริอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชนและบุคคลทั่วไป เช่น โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณการเพื่อแก้ปัญหาความยากจนและ 108 อาชีพ เป็นต้น

4.  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาชีพเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ

5. ดำเนินการจัดกิจกรรมและการให้บริการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม ตามนโยบาย เช่นโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน โครงการอาชีวะร่วมด้วยช่วยประชาชน

โครงการอาชีวะบริการ และโครงการ ช่วยเหลือให้บริการอื่น ๆ กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย

6. เผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะวิชาชีพแก่ประชาชน เพื่อการมีงานทำและประกอบอาชีพ

7. ดำเนินงาน ประสานงาน ป้องกัน และปราบปราม สารเสพติด งานแก้ปัญหา ป้องกันโรคเอดส์งานอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

8. ส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ตลอดจนข่าวสารและเสนอแนะแนวทางในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนผู้สนใจโดยผ่านทางสื่อมวลชนต่างๆ

9. ติดตามการประเมินผลการฝึกอบรมและประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำ ในการประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม

10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย