ฝ่ายวิชาการ

         
     นางสาวศศิรินทร์  มหาวงศนันท์
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
   
   
  นางบุศรา คงศักดิ์
หัวหน้า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี
 นางนันทนา พุ่มอรัญ
หัวหน้า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด
   นางประเทือง จุลวาทิน
หัวหน้า
แผนกวิชาสามัญ
  นางบุศรา คงศักดิ์
หัวหน้า
สาขาวิชาการบัญชี
     
 นางนันทนา พุ่มอรัญ
หัวหน้า
สาขาวิชาการตลาดและ
การจัดการทั่วไป
  นางสุนันทา พุฒโต
หัวหน้า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   หัวหน้า
สาขาวิชาการเลขานุการและ
การจัดการสำนักงาน
 นายแสวง บุปะเท
หัวหน้า
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
   
 นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์
หัวหน้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและ
สิ่งทอ
 นางลำดวน พลอยศรีไพร
หัวหน้า
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
และหัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม
   นายธานี สังข์เอี้ยว
หัวหน้า
สาขาวิชาศิลปกรรม
 นางสาวจิตรานุช รักสัจจา 
หัวหน้า
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และหัวหน้าสาขาวิชาการโรงรม
 
 นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม
หัวหน้า
สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ
 นางกาญจนา มั่นดี
หัวหน้า
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   นางลักขณา ธเนศอนันต์
หัวหน้า
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 นางสาวอภิรดา ม่วงทอง
หัวหน้า
งานวิทยบริการและห้องสมุด
       
   นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภณ
หัวหน้า
งานวัดผลและประเมินผล
  หัวหน้า
งานสื่อการเรียนการสอน