ฝ่ายวิชาการ สาขาวิชา

   
  นางบุศรา คงศักดิ์ 
หัวหน้า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี
 นางนันทนา พุ่มอรัญ 
หัวหน้า
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด
  นางประเทือง จุลวาทิน 
หัวหน้า
แผนกวิชาสามัญ
นางบุศรา คงศักดิ์ 
หัวหน้า
สาขาวิชาการบัญชี
 นายแสวง บุปะเท 
หัวหน้า
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  
     
 นางนันทนา พุ่มอรัญ 
หัวหน้า
สาขาวิชาการตลาดและ
การจัดการทั่วไป
  นางสุนันทา พุฒโต 
หัวหน้า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์
หัวหน้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและ
สิ่งทอ
นางสุธัญญา พวงลัดดาวัลย์ 
หัวหน้า

สาขาวิชาการเลขานุการและ
การจัดการสำนักงาน

หัวหน้า
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
และหัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมเพื่อการโรงแรม
   
 นายธานี สังข์เอี้ยว
หัวหน้า
สาขาวิชาศิลปกรรม
  นางสาวจิตรานุช รักสัจจา 
หัวหน้า
สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และหัวหน้าสาขาวิชาการโรงรม
 นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม 
หัวหน้า
สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ
นายสิงห์คม วุฒิชาติ
หัวหน้า
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี