งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

         
     นางกาญจนา มั่นดี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
 นางจรรจิรา พรมทอง
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นางรุ่งทิพย์ ปินตา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 นายสิงห์คม วุฒิชาติ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 นายภัทรพล     โพธิหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
     
   นางสาวอณิสา บัวเขียว
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
    นางสาวประไพ สุราภา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 


มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน ภายนอก เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย

ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่นสภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

7. ประสานงานแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต

8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน