งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

         
     นางกาญจนา มั่นดี
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
   
 
 
ผู้ช่วยหัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นางรุ่งทิพย์ ปินตา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
  นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 นายสิงห์คม วุฒิชาติ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 นายภัทรพล     โพธิหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
       
 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
    นางสาวประไพ สุราภา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
 


มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

1. จัดทำ รวบรวมและตรวจสอบแผนการเรียน ของทุกแผนกวิชาให้ตรงกับโครงสร้างของหลักสูตร

2. จัดทำตารางสอน ตารางเรียนร่วมกับแผนกวิชาต่าง ๆ และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรการเรียนการสอน

4. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนฐานสมรรถนะร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงาน ภายนอก เพื่อจัดรายวิชาและสาขางานให้สอดคล้องกับนโยบาย

ความต้องการของตลาดแรงงาน ชุมชน ท้องถิ่นสภาพเศรษฐกิจ วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

5. จัดหา รวบรวมและพัฒนาหลักสูตรที่จัดขึ้นเพื่อความรู้หรือทักษะในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อซึ่งจัดขึ้นเป็นโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนในสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจุดหมายและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร ตลอดจนระเบียบการจัดการศึกษา

7. ประสานงานแผนกวิชาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และสะสมหน่วยกิต

8. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตร

9. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและผู้สอนจัดทำเอกสารประกอบการสอนและจัดการเรียนการสอน