งานวัดผลและประเมินผล

         
     นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภณ
หัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล
   
     
 นายชินกฤต  ประสารยา
ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผล
และประเมินผล
นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล 
 นายภัทรพล โพธิหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
นายจาตุรนต์ กิตติกมลพันธุ์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล 
นายอดิเรก  เพ็งคง
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
   

  นางสาวชนาภัทร สุขเณร
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล

 นางวันวิสาข์ โพธิหิรัญ
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
   นางรัชฎาภรณ์ บุญธรรม
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผล
 นางสาวสุกัญญา โภชนจันทร์
เจ้าหน้าที่งานวัดผล
และประเมินผลมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อไปนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล

2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ

3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน

4. ตรวจสอบผลการเรียนให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน

5. รวมรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน

6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ

7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน

8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ

9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียนเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย