งานวิทยบริการและห้องสมุด

       
    นางสาวอภิรดา ม่วงทอง
หัวหน้างานวิทยบริการ
และห้องสมุด
   
       
นางสาวธนัชชา ยมนา
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด

เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด
  นางสาวศุภนิดา ยังเหล็ก
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด

 นายธวัชร์ ม่วงวงษ์
เจ้าหน้าที่งานวิทยบริการ
และห้องสมุด

 

 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

2.จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

3.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

4.จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานเสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

5.ดูแลบำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

6.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย