งานสื่อการเรียนการสอน

         
    นายสุรพงษ์ สกุลพันธ์
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
   
     
นายสุพจน์ ใจน้อย
ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
นายเนติพงศ์ สัจจา
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
  นายจาตุรนต์     กิตติกมลพันธุ์
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
นายธวัชร์ ม่วงวงษ์
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
       
  นางรัชฎาภรณ์ บุญธรรม
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน 
  นางสาวสุกัญญา โภชนจันทร์
เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน
 

  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1.วางแผนจัดหาจัดทำการให้บริการสื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศการเรียนรู้

2.จัดหารวบรวมวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆเพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครูนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา

3 อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

4.พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาทางไกล