บัตรลงทะเบียน 2/2563

 ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1-2-3  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563    
1 ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 1  ทุกสาขางาน    Download  
2 ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 2  ทุกสาขางาน    Download  
3 ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3  ทุกสาขางาน    Download  
         
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่  1  หลักสูตรพุทธศักราช 2563  (หล้กสูตรใหม่)   ภาคเรียนที่ 2/2563  
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ      
ที่ สาขางาน/ระดับ ปวส. 1 สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขา ระบบ  
1 การบัญชี   1/1  1/2  1/3 จบ ปวช. การบัญชี  ปกติ Download
  การบัญชี   1/4  1/5 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ Download
2 การตลาด  1/1 จบ ปวช. การตลาด / การขาย ปกติ Download
  การตลาด  1/1 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ Download
  การตลาด  1/2  Premuin จบ ปวช. การตลาด / การขาย ทวิภาคี Download
  การตลาด  1/2  Premuin จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ทวิภาคี Download
  การตลาด  1/3  ToP จบ ปวช. การตลาด / การขาย ทวิภาคี Download
  การตลาด  1/3  ToP จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ทวิภาคี Download
3 ธุรกิจดิจิทัล  1/1    จบ ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปกติ Download
  ธุรกิจดิจิทัล  1/2 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ
4 ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จบ ปวช. ธุรกิจค้าปลีก ทวิภาคี Download
  ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ทวิภาคี Download
5 การจัดการสำนักงาน จบ ปวช. การจัดการสำนักงาน ปกติ Download
  การจัดการสำนักงาน   จบ ปวช. การเลขานุการ  ปกติ Download
    จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ
         
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่  1  หลักสูตรพุทธศักราช 2563  (หล้กสูตรใหม่)   ภาคเรียนที่ 2/2563   
ประเภทวิชา  ศิลปกรรม      
ที่ สาขางาน/ระดับ ปวส. 1 สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขา ระบบ  
6 ดิจิทัลกราฟิก จบ ปวช. คอมพิวเตอร์กราฟิก ปกติ Download
  ดิจิทัลกราฟิก จบ ปวช. การออกแบบ / วิจิตรศิลป์ ปกติ Download
    จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ
         
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่  1  หลักสูตรพุทธศักราช 2563  (หล้กสูตรใหม่)    ภาคเรียนที่ 2/2563  
ประเภทวิชา  คหกรรม / อุตสาหกรรมท่องเที่ยว      
ที่ สาขางาน/ระดับ ปวส. 1 สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขา ระบบ  
7 เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 1/1 จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่น ปกติ Download
  เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 1/1 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ Download
  เทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 1/2 จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่น ทวิภาคี  Download
8 อาหารและโภชนาการ  1/1 จบ ปวช. อาหาร ปกติ Download
  อาหารและโภชนาการ  1/1 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ Download
  อาหารและโภชนาการ  1/2 จบ ปวช. อาหาร ทวิภาคี  Download
9 การดูแลผู้สูงอายุ   จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ทวิภาคี  Download
10 การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม   จบ ปวช. การโรงแรม ทวิภาคี  Download
  การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม   จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ทวิภาคี  Download
11 การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว) จบ ปวช. การท่องเที่ยว ทวิภาคี  Download
  การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6) จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ทวิภาคี  Download
         
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่  2  หลักสูตรพุทธศักราช 2557  (รุ่นสุดท้าย)   ภาคเรียนที่ 2/2563  
ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ      
ที่ สาขางาน/ระดับ ปวส. 2 สาขาที่จบ ปวช. 3/ม.6 ต่างสาขา ระบบ  
1 การบัญชี   2/1  2/2  2/3 จบ ปวช. พาณิชยกรรม ปกติ Download
  การบัญชี   2/4  2/5 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ Download
2 การตลาด  2/1 จบ ปวช. พาณิชยกรรม ปกติ Download
  การตลาด  2/1 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ Download
  การตลาด  2/2  Premuin จบ ปวช. พาณิชยกรรม ทวิภาคี Download
  การตลาด  2/2  Premuin จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ทวิภาคี Download
  การตลาด  2/3  ToP จบ ปวช. พาณิชยกรรม ทวิภาคี Download
  การตลาด  2/3  ToP จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ทวิภาคี Download
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2/1 2/2  จบ ปวช. พาณิชยกรรม ปกติ Download
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  2/2    จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ Download
4 ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป  จบ ปวช. พาณิชยกรรม ทวิภาคี Download
  ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ทวิภาคี Download
5 การจัดการทั่วไป  จบ ปวช. พาณิชยกรรม ปกติ Download
  การจัดการทั่วไป จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ Download
6 การจัดการสำนักงาน จบ ปวช. พาณิชยกรรม ปกติ Download
  การจัดการสำนักงาน   จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ Download
         
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่  2  หลักสูตรพุทธศักราช 2557  (รุ่นสุดท้าย)    ภาคเรียนที่ 2/2563  
ประเภทวิชา ศิลปกรรม      
7 คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต   (จบปวช. สาขาศิลปกรรม) จบ ปวช. ศิลปกรรม ปกติ Download
  คอมพิวเตอร์กราฟิกอาร์ต   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6) จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ
         
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่  2  หลักสูตรพุทธศักราช 2557  (รุ่นสุดท้าย)    ภาคเรียนที่ 2/2563  
ประเภทวิชา  คหกรรม       
8 เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่น ปกติ Download
  เทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ  จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ
9 เทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม  จบ ปวช. ผ้าฯ / ธุรกิจแฟชั่น ทวิภาคี  Download
10 อาหารและโภชนาการ  2/1 จบ ปวช. อาหาร ปกติ Download
  อาหารและโภชนาการ  2/1 จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ปกติ Download
  อาหารและโภชนาการ  2/2 จบ ปวช. อาหาร ทวิภาคี  Download
11 การดูแลผู้สูงอายุ   จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ทวิภาคี  Download
         
ระดับ ปวส. ชั้นปีที่  2  หลักสูตรพุทธศักราช 2557  (รุ่นสุดท้าย)    ภาคเรียนที่ 2/2563   
ประเภทวิชา  อุตสาหกรรมท่องเที่ยว       
12 การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม   จบ ปวช. การโรงแรม ทวิภาคี  Download
  การโรงแรม/บริการอาหารและเครื่องดื่ม   จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ทวิภาคี  Download
13 การท่องเที่ยว   (จบปวช. การท่องเที่ยว) จบ ปวช. การท่องเที่ยว ทวิภาคี  Download
  การท่องเที่ยว   (จบปวช. ต่างสาขา/ ม.6) จบ ปวช. ต่างสาขา / ม.6 ทวิภาคี  Download