1.คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน-วอศ.อต

Download

2.QR CODE-การควบคุมภายใน

Download

3.แนวทาง-Formation and Evaluation of the Internal Control System

Download

4.แผนการบริหารความเสี่ยง

Download