1.สำหรับนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3, ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จากสถานศึกษาอื่น เข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (ระบบโควตาภายนอก)
 >>>ดาวน์โหลด
2.สำหรับนักเรียน ระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2564 (ระบบโควตาภายใน)
 >>>ดาวน์โหลด