กิจกรรมวิทยาลัย

  วันที่ 28 ธันวาคม 2563  
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ
เรืออากาศโทสมพร  ปานดำ  
ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ในโอกาสตรวจเยี่ยมและติดตามกิจกรรมตามเเนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและบรรยายพิเศษทิศทางนโยบายการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องร่มราชพฤกษ์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 25 ธันวาคม 2563  
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  คณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู  ครูพิเศษ และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมแถลงข่าวโครงการเรียนรู้สู่ทักษะปฏิบัติ  คิดเป็น  ทำเป็น  บริหารเป็น (จำหน่ายเค้กและคุกกี้ปีใหม่  พ.ศ.  2564)  ณ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย 
ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ  ประชุมคณะกรรมการประเมินมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยดีเด่น  และสมาชิกเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ  ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563  ณ ห้องประชุมร่มราชพฤกษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 
ดร.สิริลักษณ์ ศรีธงธง 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมต้อนรับ
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ ห้องลีลาวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
  วันที่ 7 ธันวาคม 2563  
นายสยาม โต๊ะทอง 
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานเปิดการเข้าค่ายพักแรมและทำพิธีเข้าประจำกองลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
คุณครูวัชรวุธ เรือนคำ
หัวหน้างานปกครอง นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563  ดำเนินงานโดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ร่วมมือกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด
และสำนักงานขนส่งจังหวัด
อุตรดิตถ์ 
ณ วิทยาลัยเทคนิค
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ 
ผู้บริหาร ข้าราชการครู ครูพิเศษ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  
เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีกับ  
นางสาวฑิฆัมพร เมนโดซ่า นักเรียนระดับชั้นปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกรางวัลในโอกาสที่ได้รับรางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ณ โดมแก้วเจ้าจอม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 
ดร.บัณฑิตย์  สิงห์ช่างชัย 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ประธานอศจ.อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่  ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์  ระดับอศจ.อุตรดิตถ์ และได้รับเกียรติจากนายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธี ประจำปีการศึกษา 2563 ณ  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
  รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม