1.คำสั่ง วอศ.อต.239/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน File Download
2.QR Code-สำหรับการจัดทำรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) File Download
3.คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน วอศ.อต. File Download
4.แนวทางการจัดทำการควบคุมภายในตามข้อปฏิบัติ File Download
5.แบบฟอร์มแผนการบริหารความเสี่ยง File Download
6.รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 File Download
7.รายงานการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 File Download