สาขาวิชาการบัญชี ดาวน์โหลดรายละเอียด.....คลิก

       
    นางบุศรา คงศักดิ์ 
หัวหน้าแผนก 
สาขาวิชาการบัญชี
   
 
นางจิราวรรณ ขันโท 
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชี
นางเบญจพร อ่ำแจ้ง
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชี
 

นางผกามาศ พุกอินทร์
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชี

นายสิงห์คม วุฒิชาติ
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชี
 
นางกาญจนา มั่นดี
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชี
ร.อ.นพดล อุทัยทวีป
ครูประจำ สาขาวิชาการบัญชี
  นางสาวจงรักษ์ เทียนขำ
พนักงานราชการครู สาขาวิชาการบัญชี
นายณัฐพล เอี่ยมสกุลนิล
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
   
นางสาวทัศนีย์ ปฤษณา
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
 นางสาวสุดาวัลย์ ศรีมาลัย
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
  นางสาวธนพร โพธิหิรัญ
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี
นายวรวุฒิ รักดี
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี

 สาขาวิชาการบัญชี จัดการศึกษาวิชาชีพ ระดับประกาศนียวิชาชีพ(ปวช) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส)ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

คำขวัญ

 ผลงานเด่นเน้นมาตรฐานการบัญชีมีคุณธรรมล้ำเสิศปัญญาพัฒนาอาชีพ

วิสัยทัศน์

        นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานวิชาชีพ มี คุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกในวิชาชีพ เลือกใช้เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ในชุมชนเพื่อนำมาพัฒนาวิชาชีพ และประยุกต์ใช้ในการปฏับัติงานได้อย่างเหมาะสมและสามารถพึ่งตนเองได้

พันธกิจ
1.จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
3.พัฒนาผู้เรียนฝห้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมตามความต้องการของตลาด แรงงานมีความสามารถในการจัดการและการแก้ไขปัญหาอย่า เป็นระบบและมีเหตุผล 
4.กำกับการใช้ข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศษฐกิจชุมช
5.ประสานสัมพันธ์กับแห่งการเรียนรู้ในชุมชน เพื่อร่วมกันให้บริการทางวิชาการพัฒนาวิชาชีพเพื่อแก้ปัญหาเศษฐกิจ และสังคม

เป้าประสงค์

        นักเรียนนักษศึกษาสาขาวิชการบัญชี ที่จบการศึกษาตามหลักสูตร มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น แก้ไขปัญหาเป็น มีความซื่อสัตย์ มีทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม เรียนรู้พัฒนาตนเองได้ เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา มีความรู้คู่คุณธรรมได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและศักยภาพ สามารถประกอบสัมมาอาชีพและดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข