สาขาวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป ดาวน์โหลดรายละเอียด.....คลิก

       
    นางนันทนา พุ่มอรัญ 
หัวหน้าแผนก สาขาวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป
   
       
นางรุ่งทิพย์ ปินตา
ครูประจำสาขาวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป
นางสาวสุภาภรณ์ โตโสภณ
ครูประจำสาขาวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป
  นางสาวมาลี กล้วยตระกูล
ครูประจำสาขาวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป
นางสาวดวงรัตน์ ดวงวิลัย
ครูประจำสาขาวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป
   
นางสาวชนาภัทร สุขเณร
ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป
นายฉัตรชนก เพ็งคง
ครูอัตราจ้า สาขาวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป
  นางสาวจินตหรา จันตาเรียน 
ครูอัตราจ้า สาขาวิชาการตลาดและการจัดการทั่วไป