สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ดาวน์โหลดรายละเอียด.....คลิก

     
  นายแสวง บุปะเท
หัวหน้าแผนก 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 
     


 นางสาวภควัลย์ มหาวัน
ครูอัตรจ้าง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 

การจัดการธุรกิจค้าปลีก

          การสอนระบบทวิภาคีในสถานศึกษาสังกัดสำนักคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา(กรมอาชีวศึกษาเดิม) ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)เมื่อปี พ.ศ. 2538 เปิดสอน 4 ประเภทวิชา

  1. ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม เปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ เช่น ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างก่อสร้าง ช่างซ่อมบำรุง ช่างพิมพ์ ฯลฯ
  2. ประเภทวิชาพานิชยกรรม เปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจโรงแรม การเลขานุการ การบัญชี ธุรกิจการพิมพ์ ฯลฯ
  3. ประเภทวิชาศิลปกรรม เปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่นการโรมแรม อุตสาหกรรมสิ่งทอ ฯลฯ
  4. ประเภทวิชาศิลปกรรม เปิดสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น เครื่องประดับอัญมนีการออกแบบเครื่องประดับ การพิมพ์ชีสรีน ฯลฯ

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จัดการเรียนการสอนเน้นทักษะอาชีพ ตาม พ.ร.บ. การอาชีวศึกษาเป็น 3 ระบบ คือ การจัดการศึกษาในระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ของทางวิทยาลัยได้จัดตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 แผนกวิชา ธุรกิจค้าปลีกระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และแผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) นอกจากสูตรปวช. ที่สอศ. เปิดการสอนแล้ว ยังเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)