สาขาวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงาน ดาวน์โหลดรายละเอียด.....คลิก

     
  นางธัญญา พวงลัดดาวัลย์
หัวหน้าแผนก 
สาขาวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
 
     
นางสุภาวกุล ภักดีศรีครูประจำ 
ครูประจำ สาขาวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
  นางอรัญญา วรสา
ครูประจำ สาขาวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงาน


     
นางสาวรสสุคนธ์ ทองพูล 
ครูอัตรจ้าง สาขาวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงาน
  นางสาวเบญจพร น้อยเทียน 
ครูอัตรจ้าง สาขาวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงาน

การจัดการเรียนการสอน
สาขาวิชาเลขานุการและการจัดการสำนักงานจัดการศึกษาวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

         พันธ์กิจ

            1.เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาอาชีพสอดคล้องกับตลาดแรงงานสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมสามารถเป็น หัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการได้
            2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ มีความรู้เต็มภูมิ ปฏิบัติได้จริงและเข้าใจชีวิต
            3. เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิชาชีพมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนวิชาชีพสามารถ ถ่ายโอนประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานประกอบการและสามารถสะสมการเรียนรู้ได้

        วิสัยทัศน์

            1.ปฏิบัติงานในหน้าที่เลขานุการ
            2. ปฏิบัติงานสำนักงาน
            3. ใช้เครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
            4. พิมพ์งานขั้นผลิตรูปแบบต่าง
            5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

        จุดประสงค์

           1. เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
           2. เพื่อให้มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ
           3. เพื่อให้สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะจากศาสตร์ต่าง ๆ ประยุกต์ใช้ในงานอาชีพ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยี
           4. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจและภาคภูมิใจในงานอาชีพ รักงาน รักองค์กร สามารถทำงาน เป็นหมู่คณะได้ดี และมีความภาคภูมิใจในตนเองต่อการเรียนวิชาชีพ
           5. เพื่อให้มีปัญญา ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการจัดการ การตัดสินใจและการแก้ปัญหา รู้จักแสวงหาแนวทางใหม่ ๆ มาพัฒนาตนเอง  ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงานให้สอดคล้องกับวิชาชีพ
           และการพัฒนางานอาชีพอย่างต่อเนื่อง

           6. เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ มีวินัยมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายและใจ