สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย ดาวน์โหลดรายละเอียด.....คลิก

         
    นางสาวสุภาพร หนูฤทธิ์
หัวหน้าแผนก
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
   
 
 นางสาวธนัชชา ยมนา
ครูประจำ
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 นางสาวกาญจนา กลิ่นหอม
พนักงานราชการครู
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
   นางสาวมลฤดี สุธรรมรักขติ
ครูอัตตราจ้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย
 นางสาวทิพวรรณ สุขแก้ว
ครูอัตตราจ้าง
สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย