แผนกวิชาสามัญ

         
    นางประเทือง จุลวาทิน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
   

 
นางสาวรัตนา จันมา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ

นางสาวจันทร์จิรา ภมรศิลปธรรม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ

 

นางอรพิน เกตุจันทร์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ

นางสาวสุนิสา สุยะสัก 
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
       

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ

ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
  นายภัทรพล โพธิหิรัญ
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ 
นายเพิ่มพูน มาก่อกูล
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญ
 
 นายเพ็ญลักษณ์ มูลอินตา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
นางวันวิสาข์ โพธิหิรัญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ 
  นางสาวกัลย์ณิศา เทพพา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
นางสาวรวิสรา อ่อนคำพา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
     
  นางสาววศินี สิริคุณาลัย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
  นางสาวภัทรสุดา โออุไร 
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ

 นางสาวฐณิชชญาณ์ ปองผดุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชา
     แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ จัดการศึกษาเน้นความรู้และทักษะขั้นพื้นฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ในแผนกวิชาต่าง ๆ ได้แก่ บัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ การขาย คหกรรม การออกแบบ 

 คำขวัญของแผนกวิชา
      คุณธรรมนำทาง เสริมสร้างปัญญา พัฒนาทักษะชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

 วิสัยทัศน์
     แผนกวิชาสามัญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสืบสารวัฒนธรรมแระเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น สามารถพึ่งตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและ 3D

 พันธกิจ
      - การจัดการศึกษาสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
      - พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการจัดการและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
      - มีความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างเหมาะสม
      - ประสานสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อให้บริการทางวิชาการ สืบสารวัฒนธรรมประเพณีและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาแก้ไขปัญหาสังคม
      - จัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์

     นักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาชีพต่าง ๆที่จบการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) มีทักษะในการใช้ภาษา ทักษะการคิดอย่างมีระบบและมีเหตุผลมีความสามารถในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและ หลักเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ในการดำดำเนินชีวิต มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม